Skip to main content

Programski savet

Programski savet je stručni organ Akademije i čine ga petnaest članova koje imenuje Upravni odbor, iz reda sudija i tužilaca, drugih stručnjaka i sudskog i tužilačkog osoblja. Najmanje pet članova Programskog saveta su sudije, najmanje tri su tužioci, od kojih po jednog člana predlaže udruženje sudija, odnosno udruženje tužilaca, a jedan član je iz reda sudskog i tužilačkog osoblja.


Nadležnosti Programskog saveta Pravosudne akademije:

 • utvrđuje predlog programa polaganja prijemnog ispita za početnu obuku;
 • utvrđuje predlog programa završnog ispita početne obuke;
 • utvrđuje predlog programa početne obuke sudija i tužioca;
 • imenuje članove stalnih komisija, uz saglasnost Upravnog odbora;
 • obrazuje povremene komisije i radne grupe, u skladu sa Statutom;
 • utvrđuje predlog programa stalne obuke sudija i tužioca;
 • utvrđuje predlog posebnog programa obuke sudijskih i tužilačkih pomoćnika i pripravnika;
 • utvrđuje predlog prijemnog ispita za sudijske i tužilačke pripravnike;
 • utvrđuje predlog programa obuke sudskog i tužilačkog osoblja;
 • utvrđuje predlog programa obuke mentora i predavača i drugih specijalizovanih programa obuke;
 • imenuje stalne predavače iz reda sudija i tužilaca uz saglasnost Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca;
 • daje saglasnost na odluku o izboru stalnih predavača koji nisu sudije i tužioci;
 • utvrđuje uslove za imenovanje i imenuje mentore i povremene predavače;
 • utvrđuje predlog pravilnika za polaganje prijemnog ispita za početnu obuku;
 • utvrđuje predlog pravilnika za polaganje završnog ispita početne obuke;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • odlučuje o prigovoru na rang listu kandidata sa prijemnog ispita za početnu obuku;
 • vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i Statutom.


Članovi Programskog saveta u 2022. godini

 1. Gordana Komnenić, Sudija Vrhovnog kasacionog suda
 2. Branko Stanić, Sudija Vrhovnog kasacionog suda
 3. Dragan Jocić, Predsednik Apelacionog suda u Nišu i sudija Vrhovnog kasacionog suda
 4. Jelena Ivanović, Sudija i predsednik Upravnog suda, 
 5. Darko Tadić, Sudija i predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu
 6. Vesna Miljuš, Sudija Apelacionog suda u Beogradu
 7. Dr Jasmina Kiurski, Zamenica Republičkog javnog tužioca u Beogradu,
 8. Tanja Pavlović Nedeljković, Sudija Apelacionog suda u Kragujevcu
 9. Ida Nikitović, Sudija Višeg suda u Beogradu
 10. Kamenko Kozarski, Predsednik Prekršajnog suda u Novom Sadu
 11. Mirjana Pavlović, Sekretar Visokog saveta sudstva
 12. Natalija Adžić, Javni beležnik
 13. Miroslav Filipović, Zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu
 14. Marta Radošević, Korisnica početne obuke
 15. Igor Milovanov, Sekretar Programskog saveta Pravosudne akademije


Sednice Programskog saveta

Sednica Programskog saveta 1/2022

 • Dnevni red sednice
 • Zaključci

Sednica Programskog saveta 2/2022

 • Dnevni red sednice
 • Zaključci
 

  O nama

  Vizija

  Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

  Misija

  Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

  Cilj

  Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

  Kontakt