Skip to main content

Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima

Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима

Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, osnovan je odlukom ministra pravde i predsednika Vrhovnog kasacionog suda, 25.01.2018.

Ministarstvo pravde i Vrhovni kasacioni sud su u martu 2018. godine ponovo formirali Savet za maloletnike koji čine stručnjaci pravosudnih organa – sudije i tužioci, predstavnici relevantnih ministarstava – pravosuđa, socijalne zaštite i unutrašnjih poslova, kao i advokature.

Delokrug rada Saveta odnosi se na podnošenje inicijativa, predloga, mišljenja i analiza u vezi sa prestupništvom maloletnika i zaštitom maloletnih lica u krivičnom postupku – dece kao oštećenih i svedoka krivičnih dela, Ministarstvu pravde i Vrhovnom kasacionom sudu u cilju unapređenja zakona, politike i prakse u ovoj oblasti.

Administrativnu kancelariju Saveta za maloletnike čini Pravosudna akademija.

Konstitutivna sednica Saveta za maloletnike održana je 27. aprila 2108. godine kada je za predsednicu izabrana sudija Vrhovnog kasacionog suda Biljana Sinanović.

Na sastanku 8. juna 2018. godine razmatrani su planovi za budući rad Saveta za maloletnike koji ima veliki ekspertski potencijal za istraživanje, praćenje rada nadležnih organa i lobiranje na državnom nivou u cilju unapređenja pravosudnog sistema po meri deteta. 

Članovi:

 1. Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionoh suda
 2. Savo Đurđić, sudija Apelacionog suda
 3. Suzana Grujović, sudija Višeg suda u Kragujevcu
 4. Vera Sofrenović, sudija Višeg suda u Beogradu
 5. Slobodan Radovanović, zamenik Republičkog javnog tužioca
 6. Gordana Stojanović Milošević, zamenik Apelacionog javnog tužioca
 7. Aleksandra Stepanović, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvo pravde
 8. Olivera Zečević, šef Odseka za prevenciju i suzbijanje maloletničke delikvencije u Službi za suzbijanje kriminala, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 9. Kalaba Milka, samostalni savetnik u Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu
 10. Aleksandar Cvejić, advokat
 11. Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije

Delokrug rada Saveta je praćenje primena odredaba Zakona i drugih podzakonskih akata i davanje inicijative za njihovu primenu.

Beograd, 9. mart 2022. godine

Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, u partnerstvu sa UNICEF-om, organizovao je godišnju konferenciju posvećenu unapređenju prava dece u kontaktu sa pravosudnim sistemom, 24. i 25. februara 2022. godine u Beogradu.

 Sčlika 1 slika 2 

VEST o ovom događaju, možete pogledati ovde

RTS - Jutarnji program, 08. februar, 2021.

Deca kao svedoci ili žrtve u krivičnim postupcima uvek su osetljiva tema, navodi za RTS Gordana Stojanović Milošević, članica Saveta za maloletnike. Ocenjuje da je dete kao žrtva krivičnog dela već dovoljno povređeno samim krivičnim delom i da bi svedočenje, uzimanje iskaza trebalo da se odvija pod specijalnim uslovima.

Susret sa policijom, tužilaštvom, sudom često deca teško podnose. Ne smeju da budu u situaciji da i po deset puta moraju da pričaju o tome šta im se dogodilo - ginekologu, socijalnom radniku, policajcu, tužiocu, sudu, veštacima .... da se osećaju kao da su sama na svetu, da im niko ne veruje i da su ona sama krivi za to što se desilo.

Pogledajte video do kraja

RTS - Jutarnji program, 01. mart, 2021.

Izveštavanje o deci – Savet za maloletnike ima predloge za novinare

Član Saveta za maloletnike Nenad Vujić rekao je za RTS da postoje određena pravila i po međunarodnim standardima i konvencijama, ali i po našem zakonu, a to je da su postupci koji uključuju decu zatvoreni za javnost. Vujić kaže da Savet predloge upućuje medijskim kućama i regulatornom telu, a ideja je da se razmotre granice i potrebe javnosti da zna određene stvari.

Savet za maloletnike nedavno je pozvao na razgovor sve medije, udruženja novinara i Regulatorno telo za elektronske medije kako bi se sagledali svi problemi u izveštavanju o deci i maloletnicima, bilo da su akteri, izvršioci, svedoci ili žrtve krivičnih dela.


Ovo stručno telo imenovali su Ministarstvo pravde i Vrhovni kasacioni sud.

Gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije i član Saveta, rekao je da sastanak nije održan ali da se nada da će to biti uskoro ili preko platforme Pravosudne akademije ili kao okrugli sto gde će biti predstavnici medija, regulatornog tela, kako bi se razmotrili određeni problemi u vezi sa izveštavanjem o postupcima koji obuhvataju maloletne počinioce ili žrtve, kao i decu iz sukoba u porodičnim odnosima.

Vujić ističe da postoje određena pravila i po međunarodnim standardima i konvencijama, ali i po našem zakonu, a to je da su postupci kada su u pitanju deca, lica do 18. godine, zatvoreni za javnost, a javnost mora biti isključena i medijski.

Pogledajte video do kraja

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt