Skip to main content

Stalna obuka

Pravosudna akademija u okviru svojih zakonom dodeljenih nadležnosti orgnaizuje obuke za sudije,
tužioce, sudijske i tužilačke pomoćnike i sudsko i tužilačko osoblje u okviru programa stalne obuke.

Program stalne obuke Pravisudne akademije donosi se za svaku kalendarsku godinu i podrazumeva
planirani program obuka u oblasti krivičnog, građanskog, radnog, privrednog, upravnog, prekršajnog
prava, prava Evropske unije i ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na aktuelne teme u oblasti
ekološkog prava, nasilja u porodici, prava deteta, finansijskih istraga, korupcije i slično. Takođe,
program stalne obuke obuhvata i širok spektar obuka u oblasti posebnih znanja i veština.

Poseban program Pravosudna akademija donosi u odnosu na korisnike početne obuke, koji uz
program rada se mentorom, imaju specifično definisan program obuke u obliku seminara i radionica.

Pravosudna akademija u saradnji sa Komorom javnih izvršitelja, Komorom javnih beležnika i drugim
strukovnim organizacijama kreira i realizuje poseban program obuke za pravosudne profesije.

Pravosudna akademija takođe sprovodi i program obuke mentora i predavača angažovanih na
obukama koje ona organiyuje i u cilju što bolje pripreme korisnika početne obuke za funkciju sudije i
tužioca.


Stalna obuka


Posebni programi, obuke i ispiti


Obuka mentora i predavača

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt