Skip to main content

Мониторинг и евалуација

Мониторинг и евалуација се могу посматрати као саставни делови јединственог процеса. Они су узајамно повезани и њиховом применом добијају се информације о различитим, унапред дефинисаним сегментима. Мониторинг и евалуација имају велику важност у области обуке, ако се жели организовати и пружити адекватна обука која одговара потребама корисника, испуњава све законске услове и укључује најбољу постојећу праксу.

Мониторинг је предуслов за спровођење ваљане оцене, евалуације и анализе у свим различитим областима које подразумева обука.

Суштина евалуације је у добијању релевантних података који треба да нам служе за доношење даљих одлука.

Правосудна академија спроводи континуирану сумативну евалуацију и мониторинг свих образовних активности у циљу праћења квалитета обука и одржавања нивоа ефикасности и ефективности образовног рада .

Опис варијабли инструмента за евалуацију образовних активности

Независна варијабла:  Радна позиција испитаника. Ова варијабла нам омогућава да утврдимо да ли процена образовне активности полазника Правосудне академије зависи од радних позиција испитаника. Ову варијаблу истражујемо питањем број 5. Питање је полуотвореног типа, са вишеструким избором.

Зависна варијабла број 1: Компетенције наставника процењене од стране полазника.

Индикатор 1 зависне варијабле број 1: процена компетентности наставника у погледу садржаја курса (питање број 1.а).

Индикатор 2 зависне варијабле број 1: процена планерских компетенција наставника (питање број 1.б).

Индикатор 3 зависне варијабле број 1: процена комуникационих компетенција наставника (питање број 1.г).

Индикатор 4 зависне варијабле број 1: процена дидактичких компетенција наставника у погледу структурирања балансираног односа теорије и пракса током курса (питање број 1.в).

Зависна варијабла број 2: Образовни садржај процењен од стране полазника.

Индикатор 1 зависне варијабле број 2: процена застарелости образовног садржаја курса (питање број 2.а).

Индикатор 2 зависне варијабле број 2: процена релевантности садржаја курса са аспекта тренутних професионалних обавеза полазника (питање број 2.б).

Индикатор 3 зависне варијабле број 2: процена значајности образовног садржаја за унапређење полазниковог  разумевања (питање број 2.в).

Зависна варијабла број 3. Образовни материјал дистрибуиран током курса процењен од стране полазника.

Индикатор 1 зависне варијабле број 3: процена занимљивости образовног материјала који је коришћен и дистрибуиран током образовне активности (питање број 3.а).

Индикатор 3 зависне варијабле број 3: процена корисности образовног материјала,  који је коришћен и дистрибуиран током образовне активности, за овладавање наставним садржајем (питање број 3.б)

Индикатор 4 зависне варијабле број 3: процена корисности образовног материјала,  који је коришћен и дистрибуиран током образовне активности, за примену у садашњој или будућој професионалној пракси полазника (питање број 3.в).

Контролна варијабла: Стручност наставника у материји којом се бави. Ово је једино питање формулисано у негацији (није демонстрирао). Одговори испитаника који се разликују у односу на претходне процене карактеристика неће бити узети у разматрање. (питање број 4).

Питање број 6 које је отвореног типа служи нам да пратимо образовне потребе корисника обуке током целе календарске године. Правосудна академја једном годишње спроводи испитивање образовних потреба, па нам одгвори на ово питање могу показати да ли има одступања од резултата које смо добили истраживањем.

Мониторинг и евалуација уређује се планирање јавних набавки, услови, начин и поступак јавне набавке; регулише централизација јавних набавки; уређује јавна набавка у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга и у области одбране и безбедности; одређује начин евидентирања података о јавним набавкама; одређују послови, начин рада и облик организовања Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки; одређује начин заштите права у поступцима јавних набавки и у другим случајевима у складу са законом; уређују и друга питања од значаја за јавне набавке.
Правосудна академија, у складу са Законом о Правосудној академији, као државни орган, дужна је да поштује актуелни Закон о јавним набавкама, односно Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт