Skip to main content

Evropski dan zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Pravosudna akademija

Pre dve godine Savet Evrope obeležio je deset godina od formulisanja tzv. Lanzarot konvencije – Konvencije o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja koju je RS ratifikovala 2010. godine. U članu 5. Konvencije, propisana je obaveza za države potpisnice, da upošljavaju, obučavaju i podižu svest lica koja rade u kontaktu sa decom, između ostalog, u oblasti pravosuđa.

Pravosudna akademija se trudi da bude regionalno prisutna. Ovakva razmena iskustava i najboljih praksi i u postupanju dragocene su za razvoj i unapređenje kapaciteta na nacionalnim nivoima u regionu.

U oktobru ove godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore i AIRE centra i Vlade Velike Britanije, u okviru projekta „Jačanje vladavine prava i podrška državnim institucijama u Crnoj Gori“, organizovan je međunarodni seminar na temu „Konvencija SE o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja – Lanzarot konvencija“. U radu seminara učestvovale su sudija i zamenik javnog tužioca iz RS, kao i predstavnici Pravosudne akademije.

Takođe, od 10. do 12. jula 2019. u Strazburu, Programska kancelarija Saveta Evrope za sajber kriminal (C-PROC) organizovala je Prvi sastanak nacionalnih trenera za sudije i tužioce o sajber kriminalu i elektronskim dokazima. Sastanak je imao za cilj da nacionalni treneri i predstavnici institucija za obuku sudija/tužilaca podele iskustvo o trenutnim međunarodnim izazovima i odgovorima u vezi sa sajber kriminalom i elektronskim dokazima.

Kada je reč o konkretnim obukama koje smo u prethodnom periodu sproveli, za svaku godinu od 2017. godine, ističemo sledeće:

Za 2017. godinu realizovane su sledeće obuke u materiji Visokotehnološki kriminal:
− 3 dvodnevna seminara na temu „Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica“
− 1 četvorodnevni seminar na temu „Uvodni modul obuke o visokotehnološkom kriminalu, elektronskim dokazima i imovinskoj koristi stečenoj izvršenjem krivičnih dela putem interneta“

Za 2018. godinu:
− isti seminar kao i u 2017. godini
– 1 četvorodnevni seminar na temu „Uvodni modul obuke o visokotehnološkom kriminalu, elektronskim dokazima i imovinskoj koristi stečenoj izvršenjem krivičnih dela putem interneta“

Za 2019. godinu u materiji Visokotehnološki kriminal realizovane su sledeće obuke:
- Visokotehnološki kriminal i zaštita dece i maloletnih lica na internetu kroz uvodni deo u visokotehnološki kriminal i zakonodavni okvir; zatim, visokotehnološki kriminal i krivičnopravna zaštita maloletnih lica, procesnopravne i istražne mere u domaćem zakonodavstvu i prikupljanje elektronskih dokaza.
- Visokotehnološki kriminal kroz uvod u pretnje, trendove i izazove internet kriminala; zakonodavni okvir o visokotehnološkom kriminalu; materijalni i procesni članovi Konvencije iz Budimpešte o visokotehnološkom kriminalu; uvod u finansijske istrage; međunarodna saradnja.

Pravosudna akademija kao trening-materijale koristi publikacije koje je razvila sa partnerima u okviru raznih projekata, posebno sa Centrom za prava deteta ili ”Sejv d čildren” (Save the children).

Kada je reč o preporukama, treba imati u vidu da je Srbija u julu 2016. godine otvorila poglavlje 23 i u sastavu obaveza u ovoj oblasti propisala određene aktivnosti koje treba da ispuni, a ono obuhvata i potpoglavlje – Osnovna prava. U poslednjem izveštaju, za 2019. godinu, prepoznaje se još uvek da je potrebno uspostaviti integrisani nacionalni okvir kako bi se obezbedilo odgovarajuće sprovođenje prava deteta; treba obezbediti bolju zaštitu za decu žrtve koja svedoče u krivičnim postupcima; još uvek postoji ozbiljna zabrinutost zbog kršenja prava deteta u državnim ustanovama za decu.

Pravosudna akademija prati teme i metodologiju obuke koju razvija i Savet Evrope u svojoj Programskoj kancelariji za sajber kriminal (C-PROC), te ćemo se u narednom periodu posebno osvrnuti na:
- Nedavne odluke Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa elektronskim dokazima;
- koje su potrebe za obukom sudija i tužilaca – identifikacija nedostataka i prioriteta;
- da li su materijali Saveta Evrope za obuku sudija i tužilaca dostupni;

Ideje za dalji razvoj: Posebnu pažnju treba posvetiti održivosti i umrežavanju obučenih trenera u ovoj oblasti, napraviti bazu nacionalnih trenera, usvojiti metodologiju kako održavati i ažurirati stečene kompetencije.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt