Skip to main content

Objavljen javni konkurs za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Ministarstvo pravde Republike Srbije

MINISTARSTVO PRAVDE na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/19, 88/19, 11/21 ‒ autentično tumačenje, 94/21 i 14/22), raspisuje JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Javni konkurs je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 117/2022 od 26. oktobra 2022. godine.

MINISTARSTVO PRAVDE na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/19, 88/19, 11/21 ‒ autentično tumačenje, 94/21 i 14/22), raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

I

Ministarstvo pravde raspisuje javni konkurs za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije.

II

Za direktora Agencije za sprečavanje korupcije može biti izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove:

 1. da je punoletni državljanin Republike Srbije;
 2. da je poslovno sposobno;
 3. da je završilo pravni fakultet (osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB bodova, odnosno osnovne studije u trajanju od četiri godine);
 4. da ima najmanje devet godina radnog iskustva u struci;
 5. da poseduje posebno znanje i iskustvo u oblasti sprečavanja korupcije;
 6. da mu nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 7. da nije osuđivano za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim javne funkcije.

III

Prijave na javni konkurs za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije podnose se na obrascu koji je sastavni deo teksta javnog konkursa, a koji se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva pravde www.mpravde.gov.rs

Prijave na javni konkurs, sa dokazima, podnose se neposredno ili poštom preporučeno, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije”, na adresu: Pravosudna akademija, Beograd, Terazije 41, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije”.

IV

Učesnik javnog konkursa za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije uz prijavu na javni konkurs izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije podnosi sledeću dokumentaciju:

 1. radnu i ličnu biografiju;
 2. uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija);
 3. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija);
 4. uverenje centra za socijalni rad da lice nije lišeno poslovne sposobnosti (original ili overena fotokopija);
 5. diplomu o završenom pravnom fakultetu – osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB bodova, odnosno osnovne studije u trajanju od četiri godine (overena fotokopija);
 6. potvrdu o najmanje devet godina radnog iskustva u struci, sa tačnim opisom poslova (original ili overena fotokopija);
 7. dokaz o posedovanju posebnog znanja i iskustva u oblasti sprečavanja korupcije;
 8. dokaz da lice nije osuđivano za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim javne funkcije;
 9. overenu fotokopiju lične karte ili izvod elektronskog čitača biometrijske lične karte;
 10. izjavu kojom se učesnik javnog konkursa opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to učiniti organ koji sprovodi postupak.

Obrazac izjave kojom se učesnik javnog konkursa opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to učiniti organ koji sprovodi postupak moguće je preuzeti na internet stranici Ministarstva pravde www.mpravde.gov.rs

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje centra za socijalni rad da lice nije lišeno poslovne sposobnosti, dokaz da lice nije osuđivano za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim javne funkcije.

Ako se učesnik javnog konkursa opredeli da organ sam pribavi podatke, učesnik javnog konkursa nije dužan da dostavi dokumentaciju iz stava 1. tač. 2), 3), 4) i 8).

Popunjenu izjavu neophodno je dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3). Navedene dokaze učesnik javnog konkursa može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja postupka.

V

Informacije povodom javnog konkursa za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije mogu se dobiti putem telefona 011/21-84-030 svakog radnog dana od 10 do 13 časova ili na e-mail adresu:  akademija@pars.rs.

Dokumenta u PDF formatu:

Dokumenta u Word formatu - pogodna za popunjavanje:

Konkurs je objavljen dana 26. oktobra 2022. godine u 19:25 sati

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt