Skip to main content

Onlajn kurs Saveta Evrope - Borba protiv trgovine ljudima i zaštita žrtava trgovine ljudima

Датум
Аутор
Pravosudna akademija
 

Onlajn kurs Saveta Evrope - Borba protiv trgovine ljudima i zaštita žrtava trgovine ljudima - Izvor: Pravosudna akademija

Kurs se osim Konvencijom Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima, bavi i praksom Evropskog suda za ljudska prava, kao i drugim međunarodnim pravnim instrumentima i primerima dobre prakse na nacionalnom nivou, pri čemu zaštita žrtava trgovine ljudima ostaje centralna tema.

Kurs je podeljen na 9 modula i biće vođen uz pomoć tutora. Sve oblasti su obrađene na praktičan način, uz korišćenje prezentacija, interaktivnih panela, testova znanja i vežbi rekapitulacije.

Među učesnicima se nalaze kako članovi Nacionalne mreže sudija i tužilaca koje čine sudije osnovnih, viših, apelacionih, kao i zamenici osnovnih i viših javnih tužilaštava, ali i predstavnici Republičkog javnog tužilaštva. Kurs će pohađati i sudije prekršajnih sudova, sudije Prekršajnog apelacionog suda kao i predstavnici Pravosudne akademije.

Početku kursa je prethodio uvodni sastanak, koji je bio održan dana 15. oktobra 2020. god. putem bluejeans platforme, kojim je moderirala Mirjana Majstorović iz Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu. Tom prilikom se u uvodnom delu ispred Pravosudne akademije obratio direktor Nenad Vujić i istakao značaj saradnje sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, kao i Nadia Ćuk zamenica šefa kancelarije Saveta Evrope u Beogradu. O samoj HELP platformi je govorila Valentina Boz - Help koordinatorka projekta za zapadni Balkan, nakon čega je Nacionalni okvir za borbu protiv trgovine ljudima predstavio Mitar Đurašković - Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Direkcije policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Sa sadržajem, tokom i praktičnim aspektima implementacije kursa su nas upoznale profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Ivana Krstić i zamenica Republičkog javnog tužioca Tamara Mirović, koje će ujedno i predstavljati tutore ovog kursa.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt