Skip to main content

Podrška slobodi izražavanja u Srbiji: Sporazum o grantu potpisan sa Pravosudnom akademijom

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Podrška slobodi izražavanja u Srbiji: Sporazum o grantu potpisan sa Pravosudnom akademijom

Takođe, kapaciteti Pravosudne akademije za pružanje visokokvalitetnog obrazovanja sudijama i tužiocima o slobodi izražavanja biće dodatno ojačani: baza sertifikovanih trenera će biti proširena, a ažurirani materijali za obuku pripremljeni i integrisani u nastavne programe budućih obuka.

JUFREX - Izvor: Pravosudna akademija
JUFREX

Ovaj grant predstavljaju nastavak uspešne saradnje između Pravosudne akademije i Saveta Evrope tokom JUFREX faze 1, implementirane od 2016. do 2019. godine. Kroz naš zajednički projekat postigli smo značajne rezultate: 186 sudija i 66 tužilaca je završilo opštu JUFREX obuku o slobodi izražavanja, a nacionalni sertifikovani predavači sada koriste materijale za obuku koji su pripremljeni u okviru projekta, čak i izvan aktivnosti JUFREX-a.

Pored toga, poboljšanje je primećeno i u sudskoj praksi – doneseno je niz presuda domaćih sudova o pitanjima slobode izražavanja, koje sadrže upućivanje na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava i usvajaju način njegovih obrazloženja.

JUFREX 1 je postigao zapažene rezultate i na regionalnom nivou - događaji za pravne stručnjake osigurali su detaljnije obuke za nacionalne trenere o slobodi izražavanja, olakšali umrežavanje, razmenu iskustava i dobrih praksi između učesnika, istovremeno pružajući ažurne informacije o novim trendovima koji se odnose na slobodu izražavanja i sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava.

Sa ovom novom fazom projekta nastavljamo naš rad i saradnju. Aktivnosti programa ojačaće kapacitete sudija i tužilaca da zaštite i garantuju slobodu izražavanja uz poštovanje prava drugih, i doprineti stvaranju okruženje koje će omogućiti potpuno ostvarivanje medijskih sloboda i osigurati pravilno sprovođenje zakonskog okvira u oblasti slobode izražavanja.

Regionalna komponenta projekta će omogućiti nastavak redovne saradnje i komunikaciju između korisnika u regionu - u smeru promovisanja najboljih praksi i razvoja sudske prakse koja se odnosi na slobodu izražavanja.

Ovaj projekta je deo „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“, zajedničke inicijative Evropske unije i Saveta Evrope koja korisnicima programa pruža podršku pri sprovođenju reformskih agendi u oblastima ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i pomaže im pri usklađivanju sa evropskim standardima i pravnim tekovinama Evropske unije u okviru procesa proširenja, gde je to relevantno.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt