Skip to main content

Poziv za učešće na "online" kursevima koje je razvio program Saveta Evrope HELP (Obrazovanje o ljudskim pravima za pravne stručnjake)

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Pravosudna akademija
Poziv za učešćnj na
Poziv za učešće na "online" kursevima koje je razvio program Saveta Evrope HELP - Izvor: Pravosudna akademija

U vreme kada je kretanje ograničeno zbog pandemije koronavirusa (COVID-19), idealna je prilika da se sudije, tužioci i pravni stručnjaci, upoznaju sa "online" kursevima HELP-a i saznaju više o određenim temama kao što su:

- (Ažurirani) Uvod u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i Evropski sud za ljudska prava, uključujući novi modul o izvršenju presuda ESLJP-a (postoje starije verzije prilagođene domaćem zakonodavstvu nekih zemalja)
- Antidiskriminacija
- Alternativne mere pritvora
- Alternativa imigracijskom pritvoru (uskoro će biti objavljen)
- Azil i EKLJP
- Bioetika - Ključni principi ljudskih prava u biomedicini
- Pravosuđe prilagođeno deci
- Borba protiv trgovine ljudima
- Standardi Odbora za sprečavanje torture (CPT)
- Prava na zaštitu podataka i privatnost
- Borba protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije
- Ljudska prava u sportu
- Proceduralne mere zaštite u krivičnom postupku i prava žrtava
- Zabrana zlostavljanja
- Imovinska prava
- Obrazloženje krivičnih presuda
- Deca izbeglica i migranata
- Prava osoba sa invaliditetom
- Nasilje nad ženama i nasilje u porodici

Detalje o HELP programu , online" kursevima i registraciji pogledajte ovde 

Sve teme mogu se videti u HELP katalogu kurseva

Neki od kurseva se mogu pohađati na srpskom i verovatno će uključivati komplementarne materijale koji se odnose na srpske zakone, sudsku praksu i kontekst.

 

Po završetku, polaznici mogu odštampati „Potvrdu o završenoj obuci“. Ukoliko neko nije dobio svoju potvrdu do sada, može proći kroz kurs koji za koji izrazi interesovanje i dobiti „Potvrdu o završenoj obuci“ (potvrda je dostupna samo na engleskom jeziku).

REČNIK Evropske konvencije o ljudskim pravima, srpsko-engleski i englesko-srpski, možete pogledati ovde.

Rečnik ima za cilj da usmeri pravne stručnjake iz zemalja- članica Saveta Evrope ka upotrebi ispravne terminologije kada iznose argumente zasnovane na Konvenciji u nacionalnim postupcima i da ih pravilno razumeju kada čitaju presude na engleskom jeziku.

Do sada je više od 900 korisnika iz Srbije posetilo HELP platforme za elektronsko učenje.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt