Skip to main content

Unapređenje prava deteta u građanskim sudskim postupcima kroz jačanje kapaciteta profesionalaca - Novi Sad

Датум
Локација
Novi Sad
Аутор
Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je, u saradnji sa Unicefom, 16. juna 2022. godine, u sali Pravosudne akademije u Novom Sadu, organizovala obuku „Unapređenje prava deteta u građanskim sudskim postupcima kroz jačanje kapaciteta profesionalaca“.

Ovoj obuci prisustvovale su sudije viših i osnovnih sudova sa teritorije novosadske apelacije koji postupaju u P2 materiji.

Obuka je sadržala sledeće teme:

  • Pravo na pravično suđenje u razumnom roku čl. 6 -citiranje i izvršenje presuda u ESLJP-a
  • Pravo na porodični život / prava deteta - participacija i najbolji interes deteta čl. 8
  • Opšta i posebna pravila postupka u porodičnim sporovima-utvrđivanje najboljih interesa deteta i pribavljanje mišljenja deteta i rešavanje hipotetičkog slučaja
  • Izrada presude/obrazloženje-ocena mišljenja deteta i odluka suda u skladu sa najboljim interesima deteta

Predavači na ovoj obuci bile su:

 
Tagovi

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt